Vurdering af aktiver

Beskik­ket sag­kyn­dig af Dom­stols­sty­rel­sen, i hen­hold til rets­plej­e­lovens § 404, stk. 3.
 
Kil­de: Rets­plej­e­loven § 404 (danskelove.dk)

Både i den finan­si­el­le sek­tor og i peri­o­den som selv­stæn­dig kon­su­lent, har jeg været med i man­ge sager, hvor vur­de­ring, regi­stre­ring, salg og/eller finan­si­e­ring af akti­ver, har været en del af mit arbejde.

Med tiden har jeg der­for opbyg­get både man­ge kom­pe­ten­cer inden­for for­skel­li­ge bran­cher, samt et godt net­værk – især inden­for maski­nin­du­stri­en – både hos virk­som­he­der såvel som hos leverandører.

Jeg kan eksem­pel­vis vur­de­re akti­ver ved:

I for­bin­del­se med vur­de­rin­gen bli­ver der udar­bej­det en vur­de­rings­rap­port inde­hol­den­de vær­di ved hur­tigt salg, mål­ret­tet salg 3–6 mdr., samt ved fort­sat drift.

Vur­de­rings­rap­port fore­lig­ger nor­malt 2–3 arbejds­da­ge efter fremvisning.

Vur­de­ring kan være med eller uden besig­ti­gel­se. Er vur­de­rin­gen uden besig­ti­gel­se, er det kun ved enkelt­stå­en­de stan­dar­dak­ti­ver af kendt fabrikat.

Læs mere om de enkel­te punk­ter her: Vur­de­ring af akti­ver og maski­ner – Mor­ten Scheel


Finansiering

Det fore­kom­mer ofte, at når man har beslut­tet sig for at inve­ste­re, så mel­der spørgs­må­let sig – hvor­dan skal det finan­si­e­res bedst muligt?

Hvil­ken finan­si­e­rings­form skal væl­ges til den kon­kre­te inve­ste­ring, og hvor­dan sik­rer man sig det bedst muli­ge til­bud på finansieringen?

Der er man­ge for­skel­li­ge finan­si­e­rings­for­mer, og nogen af de mest anvend­te er:

Finan­si­e­ring via driftskre­dit­ten kan også være en mulig­hed, men driftskre­dit­ten bør bru­ges til drift, og ikke til at finan­si­e­re aktiver.

Jeg kan hjæl­pe virk­som­he­den med at fin­de frem til den mest opti­ma­le finan­si­e­rings­form, ind­gå i dia­lo­gen og for­hand­lin­gen med poten­ti­el­le lån­gi­ve­re, udar­bej­de en præ­sen­ta­tion af virk­som­he­den og inve­ste­rin­gen til lån­gi­ver­ne, samt ana­ly­se­re mod­tag­ne finansieringstilbud.

Her­ef­ter vil der bli­ve præ­sen­te­ret en sam­men­fat­ning af de mod­tag­ne finan­si­e­rings­til­bud, samt en anbe­fa­ling til virk­som­he­den af hvil­ket til­bud jeg ser som bed­ste løsning.


Bestyrelse og ​Advisory board

Om man dri­ver en enkelt­mands­virk­som­hed eller virk­som­hed i sel­skabs­form, vil det ofte være godt at få talt med andre om de udfor­drin­ger, der er omkring virk­som­he­den. Det kan være om stra­te­gi, øko­no­mi, inve­ste­ring, finan­si­e­ring eller personale.

Dis­se drøf­tel­ser kan eksem­pel­vis være via en besty­rel­se eller et advisory board.

I sel­skabs­lo­ven defi­ne­res hvil­ke sel­ska­ber der skal have en besty­rel­se. Her defi­ne­res også de opga­ver en besty­rel­se har, bl.a. befø­jel­ser i virk­som­he­den, til­syns­pligt samt et øko­no­misk og juri­disk medansvar.

Kil­de: Sel­skabs­lo­ven § 111 (danskelove.dk)

Et advisory board har ikke dis­se lov­be­stem­te befø­jel­ser og ansvar, og det er her den sto­re for­skel ligger.

I for­hold til at ska­be vækst i virk­som­he­den kan såvel en besty­rel­se som et advisory board bidra­ge til dette.

Sam­men­sæt­nin­gen af både en besty­rel­se eller et advisory board skal være ud fra ønsket om at styr­ke virk­som­he­den, her­un­der at støt­te med viden og kom­pe­ten­cer, og hol­de ledel­sen oppe på afta­ler og planer.

Jeg kan arbej­de både i og for en besty­rel­se eller advisory board.

Se også: Mor­ten Sche­el – Mor­ten Scheel


Faglige ressourcer i Bestyrelse og Advisory board

For­ma­lia og rets­li­ge rammer:

Til­ret­te­læg­gel­se af besty­rel­sens arbejde:

For­ret­nings­plan:

Ledel­se af direktionen:

Øko­no­mi, drift, kapi­tal og budget:

Øko­no­mi­ske bereg­nin­ger og konsekvenser:

For­sik­rin­ger:


Strategi

Man­ge ejer­le­de­re glem­mer i hver­da­gen ofte at “sæt­te sig op i heli­kop­te­ren” og kig­ge på virk­som­he­den og bl.a. stil­le sig selv spørgsmålene:

En for­ret­nings­plan beskri­ver idéen bag og pla­nen for din virk­som­hed, og fun­ge­rer som grund­la­get for din virk­som­hed og foku­se­rer på, hvor­dan du vil dri­ve og udvik­le virksomheden.

For­ret­nings­pla­nen kan inde­hol­de man­ge for­skel­li­ge ele­men­ter, men målet er uan­set hvad, at pla­nen giver et ind­blik i og over­blik over din for­ret­nings­idé og dens poten­ti­a­le. Der­for bør din for­ret­nings­plan som mini­mum inde­hol­de en beskri­vel­se af idéen, pro­duk­tet, mar­ke­det og øko­no­mi­en for virksomheden.

Jeg kan være med i gen­nem­gan­gen af virk­som­he­den og sæt­te måle­ne for frem­ti­den. I det­te for­løb bli­ver områ­der­ne vision, mål­sæt­nin­ger, med­ar­bej­de­re, orga­ni­sa­tion, pro­duk­ter, kun­der, mar­keds­fø­ring og salg bl.a. gen­nem­gå­et, og der udar­bej­des en for­ret­nings-/stra­te­gi­plan.

Efter­føl­gen­de kan jeg også del­ta­ge i arbej­det med imple­men­te­ring og opfølg­ning af stra­te­gi- og vækstmålene.


Økonomi

Det er vig­tigt som virk­som­hed­s­e­jer at vide, at man dri­ver en sund for­ret­ning – også økonomisk.

Når man kig­ger på virk­som­he­dens øko­no­mi, består den af man­ge dele. Her kan næv­nes regn­skab, bog­fø­ring, bud­get og bud­ge­top­følg­ning, lik­vi­di­tet, balan­ce, valu­ta, ren­ter og finansiering.

Sam­ti­dig er der fle­re nøg­le­tal der spil­ler en stor rol­le. Eksem­pel­vis dæk­nings­grad, over­skuds­grad, egen­ka­pi­ta­lens for­rent­ning, soli­di­tets­grad og likviditetsgrad.

Det er vig­tigt, at alle dele spil­ler godt sam­men. Der­i­gen­nem opnås de bed­ste resul­ta­ter for virk­som­he­den, og det giver også den enkel­te virk­som­hed et rig­tig godt overblik.

Pen­ge­in­sti­tut­ter­ne kig­ger bl.a. på regn­sk­ab­stal­le­ne når de skal vur­de­re virk­som­he­dens kre­dit­vær­dig­hed. Der­for har det stor betyd­ning for opnå­el­se af eksem­pel­vis finan­si­e­ring til vækst, at der er til­lid til og tro­vær­dig­hed omkring virk­som­he­dens tal, til bog­fø­rin­gen og rap­por­te­rin­gen her­af til samarbejdspartnerne.

I sam­ar­bej­de med virk­som­he­den, kan jeg gen­nem­gå øko­no­mi­en og kom­me med anbe­fa­lin­ger for opti­me­rin­ger og for­slag til, hvor­dan opti­me­rin­ger kan ind­ar­bej­des i virk­som­he­dens frem­ti­di­ge øko­no­mi, bog­fø­ring og rapportering.


Priser

Kon­su­len­top­ga­ve time­pris 1.300,00 kr. + moms.

Kør­sel time­pris 650,00 kr. + moms, samt 3,79 kr. + moms pr. km (Sta­tens takst).

Bro­af­gift efter regning.


CV

 
2023 – Besty­rel­ses­for­mand i CS TechCom ApS
2022 – Besty­rel­ses­med­lem i For­sik­rings­sel­ska­bet Vej­le Brand g/s
2019 – Dele­ge­ret i For­sik­rings­sel­ska­bet Vej­le Brand g/s
2015 – Besty­rel­ses­for­mand i Bast & Co. A/S
2017 – 2023 Advisory board i CS TechCom ApS
2016 – 2021 Besty­rel­ses­for­mand i AluSte­el A/S
2016 – 2017 Besty­rel­ses­for­mand i Øko-Oil A/S
   
2021 – Beskik­ket sag­kyn­dig af Domstolsstyrelsen
2017 – Direk­tør i Mor­ten Sche­el ApS
2020 – 2020 Sales Mana­ger i Leneo A/S
2017 – 2018 Pro­jekt­kon­su­lent i Dan­ske Andelskas­sers Bank A/S
2015 – 2017 Inde­ha­ver og Råd­gi­ver i F10 Finans
2014 – 2015 Råd­gi­ver i F10 Finans
2011 – 2014 Key Acco­unt Mana­ger i Ika­no Bank
2004 – 2011 Kun­de­chef i Finans Nord
2000 – 2004 Finan­si­el råd­gi­ver i Nor­da­nia Leasing
1999 – 2000 Finans­kon­su­lent i Daim­ler­Chrys­ler Capital
1997 – 1999 Kon­su­lent i Unileasing
1990 – 1997 Erhvervs­rå­d­gi­ver i Unibank
1988 – 1990 Pri­va­t­rå­d­gi­ver i Andelsbanken
1986 – 1988 Ban­ke­lev i Andelsbanken


Referencer

 • Bast & Co. A/S, Pors­che­vej 2, 7100 Vej­le (www.bastogco.com)
 • AluSte­el A/S, Oden­se­vej 36, 5772 Kværn­d­rup (www.alusteel.dk)
 • CS TechCom ApS, Skil­te­ma­ger­vej 3, 8722 Heden­sted (www.cstechcom.dk)
 • Leneo A/S, c/o Matri­kel 1, Høj­bro Plads 10, 1200 Køben­havn K (www.leneo.io)
 • Dan­ske Andelskas­sers Bank A/S, Bane­skel­let 1, Ham­mers­høj, 8830 Tje­le (www.andelskassen.dk)
 • CUBIC Modul­sy­stem A/S, Skjold­borgs­ga­de 21, 9700 Brøn­der­s­lev (www.cubic.eu)
 • Skov Advo­ka­ter Advo­ka­ta­k­tie­sel­skab, Dan­dy­vej 3B, 3. sal, 7100 Vej­le (www.skovadvokater.dk)

 

For­sik­rings­sel­ska­bet Vej­le Brand g/s (www.vejlebrand.dk)

Besty­rel­sen vil ger­ne indstil­le til dele­ge­ret­kred­sen på gene­ral­for­sam­lin­gen april 2022, at Mor­ten Sche­el væl­ges ind som nyt besty­rel­ses­med­lem for en 3‑årig peri­o­de i Vej­le Brands bestyrelse.

Mor­ten bor i Vej­le sam­men med sin hustru Hanne

Besty­rel­sen har valgt at indstil­le Mor­ten fordi:

 • At han arbejds­mæs­sigt fra 1996 til 2017 har arbej­det i den finan­si­el­le sek­tor i for­skel­li­ge jobs.
 • I 2017 etab­le­re­de han eget kon­su­lent­hus med råd­giv­ning til erhvervslivet.
 • Mor­ten har blandt andet erfa­ring med:
  • Risi­ko­vur­de­ring og risikostyring.
  • Finan­si­el virk­som­hed generelt.
  • For­sik­rings­ud­bud.
  • Stra­te­gi­ar­bej­de.

Det er såle­des besty­rel­sens opfat­tel­se, at Mor­ten kan bidra­ge posi­tivt til sam­le­de besty­rel­ses­kom­pe­ten­cer, sær­ligt inden­for stra­te­gi­ar­bej­de og for­ret­nings­ud­vik­ling, samt regu­le­rin­gen inden­for den finan­si­el­le sektor.

Mor­ten beskri­ver sig selv som en kva­li­tets­be­vidst teamplayer.

På besty­rel­sens veg­ne Kri­sti­na Søgaard, bestyrelsesformand 

 

Skov Advo­ka­ter Advokataktieselskab

Hur­tigt, effek­tivt, kom­pe­tent og altid med stor inte­gri­tet, tak for det.

Erik Svan­vig, Part­ner og bestyrelsesformand

 

Dansk Erhvervs­Fi­nan­si­e­ring A/S

Dansk Erhvervs­Fi­nan­si­e­ring har benyt­tet Mor­tens kom­pe­ten­cer. Det har været i for­bin­del­se med vur­de­ring og salg af indu­stri­ma­ski­ner. Mor­ten løste opga­ven til UG.

Tom­my Svend­sen, direktør


Eksamener/kurser

 
2022 Gen­si­dig For­sik­ring, grund­kur­sus for bestyrelsesmedlemmer
2020 Execu­ti­ve Board Educa­tion (link)
2006 NLP
2000 Tack Trai­ning salgsuddannelse
1997 Erhvervs­rå­d­gi­ver­ud­dan­nel­se 2
1996 Før­le­der­se­mi­nar
1995 Valuta­rå­d­giv­ning, udvidet
1994 Præ­sen­ta­tions­tek­nik
1993 Erhvervs­rå­d­gi­ver­ud­dan­nel­se 1
1992 Mer­ko­nom fællesfag
1992 Banks­ko­le
1986 Stu­den­terek­sa­men

 

Tysk Pro­fes­sio­nel færdighed
Engelsk Pro­fes­sio­nel færdighed
Fransk Begræn­set færdighed


Hvem er jeg

Jeg er bor i Vej­le med min kone Han­ne. Sam­men har vi to voks­ne børn Jes­per og Sti­ne. I for­å­ret 2018 blev jeg også bedstefar.

Min fri­tid bru­ger jeg på fami­lie, ven­ner, hus og have. Jeg inter­es­se­rer mig for næsten alt sport, men sær­ligt For­mel 1 har min sto­re inter­es­se, som ikke er ble­vet min­dre efter at have ople­vet det live.

Arbejds­mæs­sigt begynd­te jeg i den finan­si­el­le sek­tor i 1986. Siden 1990 har jeg arbej­det med råd­giv­ning af virk­som­he­der, både via bank og lea­sings­el­skab, samt tre år som en del af et kon­su­lent­hus. I 2017 etab­le­re­de jeg min egen konsulentvirksomhed.

Fra 1997 har jeg pri­mært beskæf­ti­get mig med maski­nin­du­stri­en. Hos to lea­sings­el­ska­ber (2004–2014) var jeg ansvar­lig for opbyg­ning af kon­cept og for­ret­nings­gang for området.

Bl.a. som en natur­lig del af kre­dit­pro­ces­sen har jeg fore­ta­get man­ge vur­de­rin­ger af akti­ver, og fore­stå­et vur­de­ring og salg af akti­ver ved eksem­pel­vis nød­li­den­de sager.

I peri­o­den som kon­su­lent (2014–   ), har jeg også været invol­ve­ret i opga­ver, hvor vur­de­ring, regi­stre­ring, salg og/eller finan­si­e­ring, har været en del af mit arbejde.

Med tiden har jeg der­for opbyg­get både man­ge kom­pe­ten­cer og et godt net­værk. Det gæl­der både hos virk­som­he­der og pen­ge­in­sti­tut­ter såvel som hos leverandører.

Jeg sæt­ter ple­je af kun­der og sam­ar­bejds­part­ne­re højt og det at være der for den enkel­te, når der er behov for det. Det giver efter min opfat­tel­se et godt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de, også på lang sigt.

Sam­ti­dig er åben­hed og dia­log vig­tigt for et godt sam­ar­bej­de, både inter­nt og eksternt.


Cookie- og persondatapolitik

Cook­i­epo­li­tik:

En cook­ie er en lil­le tekst­fil, der lag­res i din brow­ser og gen­ken­des af hjem­mesi­den ved dit næste besøg, og som gør det muligt at sen­de indi­vi­du­a­li­se­ret infor­ma­tion til din brow­ser. Den er ikke et pro­gram, og den kan ikke inde­hol­de virus. En cook­ie kan inde­hol­de tekst, tal eller f.eks. en dato, og gør det muligt at gen­ken­de din IP-adres­se. Cook­i­es pla­ce­res, når du accep­te­rer brug af cook­i­es. Rets­grund­la­get for behand­ling af din IP-adres­se er dit samtyk­ke, jf. Per­son­da­ta­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra a.

Det er muligt at slet­te eller blo­ke­re for cook­i­es. Hvis du slet­ter eller blo­ke­rer cook­i­es, vil annon­cer kun­ne bli­ve min­dre rele­van­te for dig og optræ­de hyp­pi­ge­re. Du kan des­u­den risi­ke­re, at web­s­i­tet ikke fun­ge­rer opti­malt, samt at der er ind­hold, du ikke kan få adgang til.

Hvis du ikke ønsker at mod­ta­ge cook­i­es, kan du blo­ke­re for alle cook­i­es, slet­te eksi­ste­ren­de cook­i­es fra din com­pu­ter eller mod­ta­ge en advar­sel, før der gem­mes en cookie.

De cook­i­es, der er sendt til dig via vores hjem­mesi­de, vil bli­ve opbe­va­ret i højst 26 måne­der fra sid­ste gang du var inde på hjem­mesi­den. Her gang du besø­ger vores hjem­mesi­de igen, for­læn­ges peri­o­den. De pågæl­den­de cook­i­es opbe­va­res der­for i højst 26 måne­der fra dit sene­ste besøg på vores hjemmeside.

Vi bru­ger cook­i­es til sta­ti­stik, til­pas­ning og opret­hol­del­se af ind­hold og tje­ne­ster, så de stem­mer overens med dine og andre bru­ge­res inter­es­ser og ønsker.

Vi bru­ger Goog­le Ana­ly­ti­cs som et sta­ti­stik­værk­tøj, så vi bed­re kan til­pas­se ind­hol­det af vores hjem­mesi­de til det, der er mest rele­vant for dig.

For at kun­ne det, sen­der Goog­le Ana­ly­ti­cs cook­i­es via vores hjem­mesi­de. Dis­se cook­i­es anven­des ikke til regi­stre­ring af per­so­nop­lys­nin­ger, med­min­dre du selv udtryk­ke­ligt giver samtyk­ke til brug af cookies.

Goog­le kan vide­re­gi­ve oplys­nin­ger til andre par­ter, hvis loven kræ­ver det, eller hvis en anden part skal behand­le oplys­nin­ger på veg­ne af Google.

Vores cook­i­epo­li­tik er base­ret på kra­ve­ne i “Bekendt­gø­rel­se om krav til infor­ma­tion og samtyk­ke ved lag­ring af eller adgang til oplys­nin­ger i slut­bru­gers ter­mi­na­lud­styr”. Bekendt­gø­rel­sen inde­hol­der en ræk­ke reg­ler angå­en­de infor­ma­tion om og samtyk­ke til, hvil­ke cook­i­es der lag­res på din com­pu­ter. Der­u­d­over behand­ler vi de per­so­nop­lys­nin­ger, vi even­tu­elt mod­ta­ger i over­ens­stem­mel­se med persondataforordningen.

Du har til enhver tid ret til at få ind­sigt i de per­so­nop­lys­nin­ger vi even­tu­elt behand­ler i for­bin­del­se med vores brug af cook­i­es. Du har også ret til at få ret­tet even­tu­el­le fejl. Du har i vis­se til­fæl­de ret til at få slet­tet dine oplys­nin­ger, få begræn­set behand­lin­gen, gøre ind­si­gel­se mod behand­lin­gen og få dine oplys­nin­ger udle­ve­ret digitalt.

Hjem­mesi­den ejes og publi­ce­res af: Mor­ten Sche­el ApS, Marie Grub­bes Vej 20, DK-7100 Vej­le, tlf. +4530494585, E‑mail ms@mortenscheel.dk

Ønsker du at gøre brug af dine ret­tig­he­der eller har spørgs­mål til vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os.

Du kan kla­ge over behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger til Data­til­sy­net, Bor­ger­ga­de 28, 5, 1300 Køben­havn K.

 

Per­son­da­ta­po­li­tik:

Hos Mor­ten Sche­el ApS behand­ler vi per­son­da­ta, og vi har der­for ved­ta­get den­ne per­son­da­ta­po­li­tik, der oply­ser dig om, hvor­dan vi ind­sam­ler og behand­ler personoplysninger.

Vi ind­hen­ter og behand­ler kun per­son­da­ta i de til­fæl­de, hvor det er rele­vant for os.

Ved ind­sam­ling, behand­ling og anven­del­se af dine per­son­da­ta, over­hol­der vi altid gæl­den­de lovgivning.

Dine per­so­nop­lys­nin­ger opbe­va­res så læn­ge der er til­ladt i hen­hold til lov­giv­nin­gen, og vi slet­ter dem, når de ikke læn­ge­re er nødvendige.

Den data­ansvar­li­ge for ind­sam­ling, behand­ling og anven­del­se af dine per­so­nop­lys­nin­ger er: Mor­ten Sche­el ApS, Marie Grub­bes Vej 20, DK-7100 Vej­le, tlf. +4530494585, E‑mail ms@mortenscheel.dk.

Hvis du ønsker at købe og mod­ta­ge en ydel­se fra os, har vi brug for at ind­sam­le vis­se per­son­da­ta for at kun­ne til­by­de dig vores ser­vi­ces. Vi kan ind­hen­te oplys­nin­ger som f.eks. navn, e‑mailadresse, postadres­se og telefonnummer.

Alle de per­so­nop­lys­nin­ger, som vi ind­sam­ler og behand­ler, sker med høj grad af for­tro­lig­hed og sik­ker­hed. Dine almin­de­li­ge kon­tak­top­lys­nin­ger som navn og adres­se, ind­hen­ter vi for at kun­ne leve­re den ydel­se som du har købt hos os. Din e‑mailadresse ind­hen­ter vi for at kun­ne sen­de dig ordre­be­kræf­tel­se samt fak­tu­ra. Dine oplys­nin­ger vil bli­ve slet­tet 5 år efter opga­ven er afsluttet.

Vi anven­der ekster­ne virk­som­he­der som leve­ran­dø­rer for at leve­re vores ydel­ser bedst muligt. Dis­se ekster­ne leve­ran­dø­rer er data­be­hand­le­re og behand­ler i vis­se til­fæl­de per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med deres leve­ring af ydel­ser til os. Vores data­be­hand­le­re behand­ler kun per­so­nop­lys­nin­ger efter vores instruks og i over­ens­stem­mel­se med lov­giv­nin­gens krav til databehandlere.

Vi har ind­gå­et data­be­hand­ler­af­ta­ler med vores data­be­hand­le­re, hvil­ket er vores sik­ker­hed for, at de over­hol­der gæl­den­de reg­ler om beskyt­tel­se af dine personoplysninger.

Som den regi­stre­re­de har du en ræk­ke ret­tig­he­der, som vi til enhver tid skal sik­re opfyl­del­se af, her­un­der ret til ind­sigt i dine per­so­nop­lys­nin­ger, ret til berig­ti­gel­se og slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger og ret til at gøre ind­si­gel­se mod vores behand­ling af dine personoplysninger.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine ret­tig­he­der, er du vel­kom­men til at sen­de os en e‑mail på ms@mortenscheel.dk.

Såfremt du ønsker at kla­ge over vores ind­sam­ling og anven­del­se af dine per­so­nop­lys­nin­ger, kan det­te ske til Data­til­sy­net, Bor­ger­ga­de 28, 5, 1300 Køben­havn K.