Vurdering af aktiver og maskiner

En vur­de­rings­mand kan som uvil­dig vur­de­re maski­ner og akti­ver bl.a. i for­bin­del­se med rekon­struk­tion, finan­si­e­ring samt even­tu­elt køb eller salg af virk­som­he­der. Som beskik­ket sag­kyn­dig kan man til­li­ge bli­ve udpe­get af Dom­stols­sty­rel­sen i udvalg­te sager.

Jeg har fun­ge­ret som vur­de­rings­mand i man­ge år og har bred erfa­ring fra fle­re brancher.

Her­un­der kan du læse om hvor­dan jeg kan hjæl­pe din virksomhed.

Indholdsfortegnelse 

Vurderingsmand

Hvad laver en vurderingsmand?

Som vur­de­rings­mand arbej­der jeg med at fore­ta­ge en uvil­dig vur­de­ring af et eller fle­re akti­ver. En vur­de­ring fore­går typisk ved, at der bli­ver ret­tet hen­ven­del­se til mig, om jeg kan vur­de­re et eller fle­re akti­ver. Her­ef­ter afta­les et besøg hos virk­som­he­den, hvor det eller de pågæl­den­de akti­ver fremvises. 

Sam­ti­dig med at akti­vet frem­vi­ses, fore­ta­ges en regi­stre­ring der typisk indeholder:

 • Serienummer/Typeskilt
 • Årgang
 • Fabri­kat
 • Model
 • Opbyg­ning
 • Time­tal (pro­duk­tion / standby)
 • Even­tu­elt tilbehør
 • Kilo­me­ter / timer, hvis det er rul­len­de materiel
 • Visu­el gen­nem­gang af akti­vet for at vur­de­re gene­rel stand

Der tages bil­le­der af akti­vet, som sene­re anven­des i vurderingsrapporten.

Akti­vet kan sup­ple­ren­de doku­men­te­res ved en kopi af oprin­de­lig ordre­be­kræf­tel­se, oprin­de­lig fak­tu­ra e.l.

Når alle nød­ven­di­ge infor­ma­tio­ner og data er ind­sam­let og regi­stre­ret, sam­men­fat­tes vur­de­rin­gen af akti­vet i en Vurderingsrapport.

Indholdet af en vurderingsrapport

Vur­de­ring 1:
Den vær­di akti­vet anslås at kun­ne ind­brin­ge ved hur­tigt salg, det kan være direk­te til ny ejer eller ved auk­tion. Der er i vur­de­rin­gen ikke taget høj­de for omkost­nin­ger til flyt­ning, pro­vi­sion o.l.

Vur­de­ring 2:
Den vær­di akti­vet anslås at kun­ne ind­brin­ge ved et mål­ret­tet salg til ny ejer over en rime­lig peri­o­de på 3–6 måne­der. Det for­ud­sæt­tes at akti­vet sæl­ges fra nuvæ­ren­de pla­ce­ring, så omkost­nin­ger til flyt­ning m.m. er ikke medregnet.

Vur­de­ring 3:
Den vær­di et til­sva­ren­de aktiv anslås at kun­ne genanskaf­fes til. Omkost­nin­ger til leve­ring, opstil­ling, igang­sæt­ning o.l. er medregnet.

Vur­de­rings­rap­por­ten inde­hol­der også bil­le­der af det eller de frem­vi­ste aktiver.

Når vur­de­rings­rap­por­ten er fær­dig, sen­des et eksem­plar til virk­som­he­den og/eller den tred­je­mand der har bestilt vurderingen.

En vur­de­ring vil stort set altid være med fysisk besig­ti­gel­se af aktivet.

Sker det, at vur­de­rin­gen er uden besig­ti­gel­se, vil det som oftest kun være ved enkelt­stå­en­de stan­dar­dak­ti­ver af kendt fabri­kat, og i vur­de­rings­rap­por­ten vil der til­li­ge bli­ve taget for­be­hold for mang­len­de besigtigelse.

En vur­de­rings­rap­port kan nor­malt fore­lig­ge 2–3 arbejds­da­ge efter besig­ti­gel­se. Alt efter antal­let af akti­ver, kan lidt læn­ge­re behand­lings­tid forekomme.

Er der spørgs­mål i for­bin­del­se med vur­de­rings­mand, kon­takt mig her.

Beskikket sagkyndig

Pr. 1. janu­ar 2021 er jeg udnævnt som Beskik­ket sag­kyn­dig af Domstolsstyrelsen.

I småsa­ger kan Ret­ten beslut­te, at der skal ind­hen­tes en sag­kyn­dig erklæ­ring, som vil ind­gå som et af bevi­ser­ne i sagen. Det­te sker ved, at Ret­ten skrift­ligt for­mu­le­rer nog­le spørgs­mål til en sag­kyn­dig per­son eller orga­ni­sa­tion, som Ret­ten vælger.

Her er jeg nu på listen over de sag­kyn­di­ge per­so­ner, som Ret­ten kan væl­ge imellem.

Er der spørgs­mål i for­bin­del­se med Beskik­ket sag­kyn­dig, kon­takt mig her.

Beskik­kel­sen sker i hen­hold til rets­plej­e­lovens § 404, stk. 3.

 

Retsplejeloven § 404

Efter anmod­ning fra en part kan sag­kyn­dig oplys­ning af en sag til­ve­je­brin­ges ved skrift­lig besva­rel­se af spørgs­mål stil­let af ret­ten til en sag­kyn­dig per­son eller orga­ni­sa­tion. Når sær­li­ge grun­de taler for det, kan ret­ten bestem­me, at en sag­kyn­dig per­son eller en repræ­sen­tant for en sag­kyn­dig orga­ni­sa­tion skal sup­ple­re den skrift­li­ge besva­rel­se ved mundt­lig forklaring.

Stk. 2. 

Par­ter­ne skal have mulig­hed for på for­hånd at udta­le sig om spørgs­må­le­ne og at få oplyst de for­ven­te­de udgif­ter ved at til­ve­je­brin­ge den sag­kyn­di­ge oplysning.

Stk. 3. 

Dom­stols­sty­rel­sen fast­sæt­ter nær­me­re reg­ler om den prak­ti­ske frem­gangs­må­de ved sag­kyn­dig oplys­ning af en sag. Dom­stols­sty­rel­sen kan beskik­ke per­so­ner eller orga­ni­sa­tio­ner til at afgi­ve sag­kyn­di­ge vur­de­rin­ger eller erklæringer.

Stk. 4. 

Reg­ler­ne i § 198, stk. 3 og 4§ 199§ 206, stk. 3§ 207 og § 208, stk. 1, 1. pkt., fin­der til­sva­ren­de anvendelse.

Kil­de: Rets­plej­e­loven § 404 (danskelove.dk)

Når jeg arbej­der som Beskik­ket sag­kyn­dig eller som vur­de­rings­mand, erklæ­rer jeg sam­ti­dig at jeg er habil som Beskik­ket sag­kyn­dig eller vur­de­rings­mand i hen­hold til Kon­kurs­lo­vens § 238.

Kon­kurs­lo­ven § 238

Ingen må hand­le som kura­tor, skif­te­ret­tens med­hjæl­per, med­lem af kre­di­tor­ud­val­get, sag­kyn­dig bistand, for­ret­ning­s­kyn­dig med­hjælp, revisor, rekon­struk­tør, til­lids­mand eller vur­de­rings­mand, hvis han er en af skyld­ne­rens nær­stå­en­de eller er afhæn­gig af skyld­ne­ren, eller hvis der som føl­ge af hans inter­es­se i sagens udfald eller af andre grun­de er tvivl om hans upar­tisk­hed i det fore­lig­gen­de spørgsmål.

Stk. 2. 

Har skyld­ne­ren dre­vet erhvervsvirk­som­hed, eller er skyld­ne­ren et sel­skab, en for­e­ning eller anden orga­ni­sa­tion, må revisor, til­lids­mand eller vur­de­rings­mand hel­ler ikke på nogen af de i stk. 1 nævn­te måder være knyt­tet til med­lem­mer af besty­rel­se eller direk­tion, til kura­tor, skif­te­ret­tens med­hjæl­per, en lik­vi­da­tor eller til virk­som­he­dens eller orga­ni­sa­tio­nens kas­se­rer eller bogholder.

Stk. 3. 

En vur­de­rings­mand må ikke have øko­no­misk inter­es­se hos afta­ger og må ikke med­vir­ke ved afhæn­del­se af boets akti­ver, med­min­dre vur­de­rings­man­den i egen­skab af auk­tions­hol­der ale­ne har fore­ta­get vur­de­ring til brug for bort­salg på offent­lig auktion.

Stk. 4. 

De i stk. 1 nævn­te per­so­ner, nær­stå­en­de til dis­se per­so­ner eller ansat­te i dis­se per­so­ners virk­som­he­der må ikke erhver­ve nogen del af boets aktiver.

Stk. 5. 

En per­son, der beskik­kes som til­lids­mand i med­før af § 11 a, stk. 1, må ikke have været revisor eller for­ret­nings­mæs­sig råd­gi­ver for skyld­ne­ren i to år for­ud for rekon­struk­tions­be­hand­lin­gens ind­led­ning og må ikke vir­ke som revisor eller for­ret­nings­mæs­sig råd­gi­ver for skyld­ne­ren i en peri­o­de på to år efter at have afslut­tet hver­vet som tillidsmand.

Kil­de: Kon­kurs­lo­ven § 238 (danskelove.dk)

Vurdering af aktiver

Hvordan vurderes aktiver?

Det at vur­de­re et aktiv, kræ­ver som udgangs­punkt spe­ci­al­vi­den og bran­che­ind­sigt, for at bli­ve udført kor­rekt og neut­ralt. Det er ikke alle der har de nød­ven­di­ge for­ud­sæt­nin­ger for at opgø­re vær­di­en af akti­ver (maski­ner, pro­duk­tions­ud­styr, rul­len­de mate­ri­el m.m.).

Det er der­for en rig­tig god ide at få fore­ta­get vur­de­rin­gen af en ekstern fagmand. 

Det arbej­de der udfø­res som ekstern fag­mand, er nær­me­re beskre­vet under emner­ne  ”Vur­de­rings­mand” og ”Beskik­ket sagkyndig”.

De tre vurderingsprincipper

Vur­de­ring 1:

Den vær­di akti­vet anslås at kun­ne ind­brin­ge ved hur­tigt salg, det kan være direk­te til ny ejer eller ved auk­tion. Der er i vur­de­rin­gen ikke taget høj­de for omkost­nin­ger til flyt­ning, pro­vi­sion o.l.

Vur­de­ring 2:

Den vær­di akti­vet anslås at kun­ne ind­brin­ge ved et mål­ret­tet salg til ny ejer over en rime­lig peri­o­de på 3–6 måne­der. Det for­ud­sæt­tes at akti­vet sæl­ges fra nuvæ­ren­de pla­ce­ring, så omkost­nin­ger til flyt­ning m.m. er ikke medregnet.

Vur­de­ring 3:

Den vær­di et til­sva­ren­de aktiv anslås at kun­ne genanskaf­fes til. Omkost­nin­ger til leve­ring, opstil­ling, igang­sæt­ning o.l. er medregnet.

I vur­de­rings­rap­por­ten er der typisk vist 1–2 bil­le­der af hvert aktiv. Yder­li­ge­re bil­le­der kan efter anmod­ning fremsendes.

Akti­ver­ne er vur­de­ret i den stand som de forefindes.

Akti­ver­ne er som ofte ikke efter­prø­vet for funk­tio­na­li­tet, men der spør­ges ind til om alle akti­ver er fuldt funk­tions­dyg­ti­ge og løben­de er ble­vet serviceret.

Der tages for­be­hold for even­tu­el­le uds­ving i de gene­rel­le mar­kedspri­ser ved salg på et sene­re tids­punkt. Vur­de­rin­ger­ne er der­for et udtryk for de skøn­ne­de vær­di­er pr. dato­en for vurderingen.

Der tages der­for også for­be­hold for til­bud fra købe­re, der kan have spe­ci­el­le inter­es­ser i aktiverne.

Er der spørgs­mål i for­bin­del­se med vur­de­ring af akti­ver / vur­de­ring af maski­ner, kon­takt mig her.

Brancher og typer af aktiver

Vur­de­ring af akti­ver kan ske inden­for for­skel­li­ge bran­cher, og inden­for hver bran­che er der man­ge for­skel­li­ge aktiver.

Nog­le af bran­cher­ne og et udvalg af de til­hø­ren­de akti­ver, er nævnt nedenfor.

Metalindustri/jernindustri

 • Dre­je­bænk
 • Bear­bejd­nings­cen­ter
 • Fræ­se­ma­ski­ne
 • Laser­skæ­rer
 • Vand­skæ­rer
 • Stan­se­ma­ski­ne
 • Kant­buk­ker
 • Robot
 • Trå­d­g­nist og sænkgnist
 • Sav
 • Måle­ma­ski­ne
 • Svej­sero­bot
 • m.m.

Træindustri

 • Bore-/fræ­se­ma­ski­ne
 • Pud­se­ma­ski­ne
 • Over­fla­de­be­hand­lings­an­læg
 • Sav
 • Afkor­te­re
 • Lami­ne­rings­an­læg

Grafisk industri

 • Tryk­ke­ri­ma­ski­ne
 • Fal­se­ma­ski­ne
 • Hæf­te­ma­ski­ne
 • Skæ­re­ma­ski­ne
 • CtP-anlæg
 • Scan­ner
 • Rota­tions­tryk­ke­ri
 • Digi­tal trykmaskine
 • Eti­ket­ma­ski­ne

Plastindustri

 • Sprøjte­stø­be­ma­ski­ne
 • Kvær­ne
 • Sor­te­rings­an­læg
 • Mate­ri­a­le­tør­rer
 • Mate­ri­a­le­kværn
 • Trans­portan­læg
 • Robot­ter

Entreprenør

 • Gra­ve­ma­ski­ne
 • Mini­gra­ve­ma­ski­ne
 • Dum­per
 • Ren­de­gra­ver
 • Gum­mi­ged

Landbrug

 • Trak­tor
 • Meje­tær­sker
 • Bal­le­pres­ser
 • Såma­ski­ne
 • Land­brugs­ma­ski­ner
 • Mal­kero­bot

Transport

 • Last­bi­ler
 • Kra­ner
 • Vare­bi­ler
 • Trai­ler
 • Køle­vogn
 • Sæt­te­vogn

Laboratorieudstyr

 • Mikroskop
 • Vægt
 • Ovne
 • Autokla­ver

Inventar

 • Kon­tormøb­ler
 • Reo­ler
 • Pal­le­re­o­ler

Oven­stå­en­de er et udvalg af bran­cher og akti­ver. Udover de nævn­te, har jeg et bredt kend­skab til fle­re bran­cher og aktiver.

Er der spørgs­mål i for­bin­del­se med bran­cher eller akti­ver, kon­takt mig her.

Rekonstruktion

Hvad er en rekonstruktion?

En rekon­struk­tion – tid­li­ge­re ofte benævnt beta­lings­stands­ning – er en sid­ste måde til at få ret­tet op på virk­som­he­den, hvis det i nuvæ­ren­de setup ikke læn­ge­re er muligt at virk­som­he­den kan opfyl­de sine for­plig­tel­ser som aftalt. Det er alt­så en slags ”pau­se”, hvor man sæt­ter beta­lin­ger i bero, så der er tid til at få det sam­le­de over­blik over virk­som­he­den og virk­som­he­dens øko­no­mi­ske situation. 

En rekon­struk­tion fore­går i prak­sis ved, at enten virk­som­he­den eller en af virk­som­he­dens kre­di­to­rer, sen­der en begæ­ring til Skif­te­ret­ten om rekon­struk­tion af virksomheden. 

Når det­te er sket, udpe­ger Skif­te­ret­ten en eller fle­re rekon­struk­tø­rer og en regn­skab­s­kyn­dig til­lids­mand, som har ansva­ret for rekon­struk­tio­nen, og der fast­sæt­tes et tids­punkt for et møde med kre­di­to­rer­ne, typisk inden­for 4 uger.

På det­te møde frem­læg­ger rekon­struk­tø­ren en over­ord­net plan for rekon­struk­tio­nen, der skal god­ken­des af kre­di­to­rer­ne, inden rekon­struk­tio­nen kan fort­sæt­te. Sker det­te ikke, over­går virk­som­he­den med det sam­me til konkursbehandling.

God­ken­des pla­nen af kre­di­to­rer­ne, har rekon­struk­tø­ren op til seks måne­der til at lave et egent­ligt rekon­struk­tions­for­slag og få det ved­ta­get på et nyt møde i Skifteretten.

Det­te møde kan i enig­hed udsæt­tes i op til fire måne­der. Hvis et fler­tal af kre­di­to­rer­ne ikke kan stem­me for eller hvis for­sla­get ikke god­ken­des af skif­te­ret­ten, over­går virk­som­he­den med det sam­me til konkursbehandling.

Hvis rekon­struk­tions­for­sla­get bli­ver ved­ta­get og skif­te­ret­ten god­ken­der det det, får det retsvirk­ning. Det bety­der, at for­sla­get også gæl­der for de kre­di­to­rer, der ikke stem­te for forslaget.

Der er som sådan ikke nogen stan­dar­der for sådan­ne rekon­struk­tions­for­slag, da det afhæn­ger af den enkel­te virksomhed.

Under­vejs i rekon­struk­tions­for­lø­bet arbej­des eksem­pel­vis med nuvæ­ren­de og even­tu­el ny sel­skabs­struk­tur, vur­de­ring af virk­som­he­dens akti­ver, vur­de­ring af virk­som­he­dens nuvæ­ren­de akti­vi­te­ter, mulig­he­den for igang­sæt­ning af nye akti­vi­te­ter, even­tu­el opde­ling af virk­som­he­den, even­tu­elt behov for til­før­sel af ny kapi­tal, afta­ler med kre­di­to­rer her­un­der akkord­af­ta­ler eller mulig salg/virksomhedsoverdragelse

Et rekon­struk­tions­for­slag inde­hol­der typisk en tvangs­ak­kord eller en virk­som­heds­over­dra­gel­se – eller beg­ge dele.

En tvangs­ak­kord bety­der, at al gæld ned­sæt­tes til en pro­cent­del – f.eks. 50%.

En virk­som­heds­over­dra­gel­se kan hand­le om at sæl­ge hele eller dele af virksomheden.

God­ken­des det sam­le­de for­slag for rekon­struk­tio­nen, hvor vur­de­rin­gen af akti­ver kan ind­gå, må det tage mak­si­malt et år inden sel­ve rekon­struk­tio­nen er gen­nem­ført. I det­te tids­rum er der løben­de dia­log med kre­di­to­rer, pen­ge­in­sti­tut­ter o.l.

Kan der omvendt ikke opnås enig­hed om en plan for rekon­struk­tion eller kan tids­fri­sten på de 12 mdr. ikke over­hol­des, vil virk­som­he­den over­gå til konkursbehandling.

En vur­de­ring af akti­ver ved rekon­struk­tion skal der­for ofte ske hur­tigt, hvil­ke også er en mulig­hed. Når regi­stre­rin­gen af akti­vet/-erne er fore­ta­get, kan vur­de­rings­rap­port for­ven­tes klar maks. 2–3 arbejds­da­ge der­ef­ter. Lidt læn­ge­re behand­lings­tid kan fore­kom­me, alt efter sagens stør­rel­se og/eller kompleksitet.

Er der spørgs­mål i for­bin­del­se med rekon­struk­tion, kon­takt mig her

Vur­de­ring ved rekon­struk­tion sker i sam­ar­bej­de med rekon­struk­tø­ren, og det sker i hen­hold til Kon­kurs­lo­vens § 13 b, stk. 2 a) og 2 b).

Konkursloven § 13 b

Det udsend­te mate­ri­a­le skal indeholde:

1) Rekon­struk­tions­for­sla­get. Inde­hol­der for­sla­get bestem­mel­se om virk­som­heds­over­dra­gel­se, skal 

for­sla­get inde­hol­de oplys­ning om:

 1. a) 

   b )Hvil­ke akti­ver, pas­si­ver og gen­si­digt bebyr­den­de afta­ler der omfat­tes af overdragelsen.

 1. c) 

2) Over­sigt over skyld­ne­rens sta­tus, der skal indeholde:

 1. a) Over­sigt over skyld­ne­rens akti­ver med oplys­ning om vær­di­en af de enkel­te aktiver.
 2. b) Over­sigt over skyld­ne­rens pant­sat­te akti­ver, pan­te­ret­tig­he­der­nes art samt stør­rel­sen af pan­te­for­drin­ger­ne og even­tu­el fri­vær­di i de enkel­te aktiver.
 1. c) Over­sigt over usik­re­de krav, her­un­der pant­sik­re­de krav, i det omfang pan­tet ikke stræk­ker til, 

       med angi­vel­se af for­drings­haver­ne og opdelt efter kra­ve­nes pla­ce­ring i konkursordenen.

3) En rede­gø­rel­se fra rekon­struk­tø­ren og til­lids­man­den, der skal indeholde:

 1. a) Even­tu­el­le kom­men­ta­rer til den sta­tu­sover­sigt, der er nævnt i  2.
 2. b) Rede­gø­rel­se for sam­men­hæn­gen mel­lem den sta­tu­sover­sigt, der er nævnt i  2, og skyld­ne­rens sene­st aflag­te regn­skab. 
 1. c) Oplys­ning om for­hold, der vil kun­ne søges omstødt, om anlag­te omstø­de­l­ses­sa­ger og om rettigheder, 

       der er bort­fal­det efter § 12 j, stk. 2.

 1. d) Oplys­ning om skyld­ne­rens even­tu­el­le ansvar­spå­dra­gen­de forhold.
 2. e) Oplys­ning om even­tu­el­le for­hold, der vil kun­ne begrun­de konkurskarantæne.
 3. f) Oplys­ning om årsa­gen til skyld­ne­rens øko­no­mi­ske vanskeligheder.

   g )Anslå­et divi­den­de i til­fæl­de af skyld­ne­rens konkurs.

 1. h) For­lø­bet af sam­ar­bej­det med skyld­ne­ren under rekonstruktionsbehandlingen.
 2. i) En erklæ­ring fra rekon­struk­tø­ren og til­lids­man­den om, hvor­vidt rekon­struk­tions­for­sla­get efter deres 

      skøn er rime­ligt og frem­by­der en til­stræk­ke­lig betryg­gel­se for for­sla­gets opfyldelse.

Stk. 2. 

Rekon­struk­tions­for­sla­get og sta­tu­sover­sig­ten skal være til­t­rå­dt af skyldneren.

Stk. 3. 

Rekon­struk­tø­ren kan ændre rekon­struk­tions­for­sla­get, ind­til det er vedtaget.

Kil­de: Kon­kurs­lo­ven § 13 b (danskelove.dk)

På hjem­mesi­den for Dan­marks Dom­sto­le, fin­des yder­li­ge­re infor­ma­tio­ner om rekonstruktion.

Dan­marks Dom­sto­le – Rekonstruktion

Konkurs

Hvad er en konkurs?

Kan man som virk­som­hed ikke læn­ge­re beta­le sine kre­di­to­rer, eller har man eksem­pel­vis været igen­nem en mis­lyk­ket rekon­struk­tion, kom­mer virk­som­he­den under konkursbehandling. 

En kon­kurs sik­rer bl.a. at ingen kre­di­to­rer favo­ri­se­res, og at virk­som­he­den ikke kan gem­me værdier. 

En kon­kurs skal lige­som en rekon­struk­tion begæ­res ved Skif­te­ret­ten, og det vil ofte være en af virk­som­he­dens kre­di­to­rer der begæ­rer kon­kur­sen. Virk­som­he­den kan dog også begæ­re sig selv konkurs. 

Vur­de­rer Skif­te­ret­ten på bag­grund af kon­kurs­be­gæ­rin­gen, at virk­som­he­den er insol­vent og der­med ikke kan kla­re de øko­no­mi­ske for­plig­tel­ser, kan Skif­te­ret­ten fin­de betin­gel­ser­ne for en kon­kurs opfyldt, og her­ef­ter udste­des et konkursdekret.

Et kon­kurs­de­kret gør at virk­som­he­den mister ret­ten til at hand­le og der­med i rea­li­te­ten ikke kan fort­sæt­te med at mod­ta­ge beta­lin­ger, udfø­re arbej­de eller sæl­ge ejendele.

Skif­te­ret­ten udpe­ger en kura­tor, der skal vare­ta­ge kre­di­to­rer­nes inter­es­ser. Kura­tors opga­ve er at ska­be over­blik over virk­som­he­dens sam­le­de vær­di­er og gæld, og kura­tor skal afvik­le virk­som­he­den (behand­le kon­kurs­bo­et), så kre­di­to­rer­ne får dæk­ket mest muligt af deres krav.

Mod­sat en rekon­struk­tion, kan der ikke sæt­tes en tids­frist på hvor­når en kon­kurs­be­hand­ling skal være afslut­tet, da det afhæn­ger af den enkel­te virk­som­heds stør­rel­se, her­un­der også antal­let af kre­di­to­rer. Nogen sager kan afslut­tes hur­tigt og andre sager vil tage læn­ge­re tid.

Når kura­tor skal sæl­ge akti­ver, kan det­te eksem­pel­vis ske via auk­tio­ner eller i fri han­del til inter­es­se­re­de købere.

En vur­de­ring af akti­ver­ne er i den for­bin­del­se et vig­tigt arbejds­red­skab for kurator.

En vur­de­ring ved kon­kurs skal ofte ske hur­tigt, hvil­ke også er muligt. Når regi­stre­rin­gen af akti­vet/-erne er fore­ta­get, kan vur­de­rings­rap­port for­ven­tes klar 2–3 arbejds­da­ge der­ef­ter. Læn­ge­re behand­lings­tid kan fore­kom­me, alt efter sagens stør­rel­se og/eller kompleksitet.

Er der spørgs­mål i for­bin­del­se med kon­kurs, kon­takt mig ”her” (link til kontaktside)

Vur­de­ring ved kon­kurs sker i sam­ar­bej­de med rekon­struk­tø­ren, og det sker i hen­hold til Kon­kurs­lo­vens § 13 b, stk. 2 a) og 2 b).

Konkursloven § 13 b

Det udsend­te mate­ri­a­le skal indeholde:

1) Rekon­struk­tions­for­sla­get. Inde­hol­der for­sla­get bestem­mel­se om virk­som­heds­over­dra­gel­se, skal 

for­sla­get inde­hol­de oplys­ning om:

 1. a) 

   b )Hvil­ke akti­ver, pas­si­ver og gen­si­digt bebyr­den­de afta­ler der omfat­tes af overdragelsen.

 1. c) 

2) Over­sigt over skyld­ne­rens sta­tus, der skal indeholde:

 1. a) Over­sigt over skyld­ne­rens akti­ver med oplys­ning om vær­di­en af de enkel­te aktiver.
 2. b) Over­sigt over skyld­ne­rens pant­sat­te akti­ver, pan­te­ret­tig­he­der­nes art samt stør­rel­sen af 

       pan­te­for­drin­ger­ne og even­tu­el fri­vær­di i de enkel­te aktiver.

 1. c) Over­sigt over usik­re­de krav, her­un­der pant­sik­re­de krav, i det omfang pan­tet ikke stræk­ker til, 

       med angi­vel­se af for­drings­haver­ne og opdelt efter kra­ve­nes pla­ce­ring i konkursordenen.

3) En rede­gø­rel­se fra rekon­struk­tø­ren og til­lids­man­den, der skal indeholde:

 1. a) Even­tu­el­le kom­men­ta­rer til den sta­tu­sover­sigt, der er nævnt i  2.
 2. b) Rede­gø­rel­se for sam­men­hæn­gen mel­lem den sta­tu­sover­sigt, der er nævnt i  2, og skyldnerens

       sene­st aflag­te regnskab.

 1. c) Oplys­ning om for­hold, der vil kun­ne søges omstødt, om anlag­te omstø­de­l­ses­sa­ger og om rettigheder, 

       der er bort­fal­det efter § 12 j, stk. 2.

 1. d) Oplys­ning om skyld­ne­rens even­tu­el­le ansvar­spå­dra­gen­de forhold.
 2. e) Oplys­ning om even­tu­el­le for­hold, der vil kun­ne begrun­de konkurskarantæne.
 3. f) Oplys­ning om årsa­gen til skyld­ne­rens øko­no­mi­ske vanskeligheder.

   g )Anslå­et divi­den­de i til­fæl­de af skyld­ne­rens konkurs.

 1. h) For­lø­bet af sam­ar­bej­det med skyld­ne­ren under rekonstruktionsbehandlingen.
 2. i) En erklæ­ring fra rekon­struk­tø­ren og til­lids­man­den om, hvor­vidt rekon­struk­tions­for­sla­get efter deres 

      skøn er rime­ligt og frem­by­der en til­stræk­ke­lig betryg­gel­se for for­sla­gets opfyldelse.

Stk. 2. 

Rekon­struk­tions­for­sla­get og sta­tu­sover­sig­ten skal være til­t­rå­dt af skyldneren.

Stk. 3. 

Rekon­struk­tø­ren kan ændre rekon­struk­tions­for­sla­get, ind­til det er ved­ta­get. 

Kil­de: Kon­kurs­lo­ven § 13 b (danskelove.dk)

På hjem­mesi­den for Dan­marks Dom­sto­le, fin­des yder­li­ge­re infor­ma­tio­ner om kon­kurs. 

Dan­marks Dom­sto­le – Sel­skab konkurs

Finansiering og refinansiering

Refi­nan­si­e­ring og/eller finan­si­e­ring af akti­ver, kan være en stor for­del for virksomheden.

Det­te kan bl.a. gøres ved Sale & Lea­se Back (lea­sing).

Sale and Lea­se Back har fle­re for­de­le. Den helt over­ord­ne­de for­del er at virk­som­he­den fri­gør kapi­tal, der er bun­det i akti­ver­ne og der­med for­bed­rer virk­som­he­dens lik­vi­di­tet. Virk­som­he­den kan anven­de de fri­gjor­te mid­ler til fle­re for­skel­li­ge for­mål, her­un­der inve­ste­ring i vækst, inve­ste­ring i pro­duk­tions­an­læg eller måske til at for­bed­re virk­som­he­dens nøg­le­tal i regnskabet.

Kort for­talt er det ved lea­sing sel­ve lea­sings­el­ska­bet (lea­sing­gi­ver) der står som ejer af akti­vet, og virk­som­he­den (lea­sing­ta­ger) står som bru­ger, og der­med har en brugs­ret til aktivet.

Alle løben­de omkost­nin­ger til for­sik­ring, ved­li­ge­hold o.l., afhol­des af virk­som­he­den, og ved udløb af lea­sin­gaf­ta­len er der aftalt en restværdi.

Et aktiv virk­som­he­den lea­ser behand­les regn­skabs­mæs­sigt ved, at der er et aktiv som virk­som­he­den afskri­ver på og en gæld der afvik­les på løben­de. Det­te er sam­me regn­skabsprin­cip­per som hvis man eje­de aktivet.

Lea­sing er ble­vet mere og mere popu­lært de sene­ste år, og er typisk en bil­li­ge­re finan­si­e­rings­form end tra­di­tio­nel finan­si­e­ring via et pen­ge­in­sti­tut, så virk­som­he­den kan poten­ti­elt også spa­re ren­teo­m­kost­nin­ger ved at ind­gå en afta­le om Sale & Lea­se Back frem­for tra­di­tio­nel finan­si­e­ring via et pengeinstitut.

Vur­de­ring af akti­ver ved en refi­nan­si­e­ring skal sik­re, at lån­gi­ver til­by­der den rig­ti­ge finan­si­e­rings­løs­ning, både i for­hold til beløb og peri­o­de, hvil­ket er af stor betyd­ning for både lån­ta­ger og lån­gi­ver. Vur­de­rin­gen sik­rer også, at lån­gi­ver får en sik­ker­hed for, at de akti­ver der refi­nan­si­e­res, har en reel værdi.

Udover vur­de­rin­gen, kan jeg assi­ste­re virk­som­he­den i for­bin­del­se med for­lø­bet omkring ind­hent­ning af finan­si­e­rings­til­bud. Det­te fore­går typisk ved et møde hos virk­som­he­den for både at høre om virk­som­he­den, gen­nem­gå og vur­de­re de akti­ver der påtæn­kes refi­nan­si­e­ret. Der­ef­ter udar­bej­des en præ­sen­ta­tion af virk­som­hed og finan­si­e­ring, og der tages kon­takt til et udvalg af finan­si­e­rings­sel­ska­ber, der ind­hen­tes og ana­ly­se­res finan­si­e­rings­til­bud og der udar­bej­des en anbe­fa­ling i for­hold til valg af finansieringsløsning.

Er der spørgs­mål i for­bin­del­se med refi­nan­si­e­ring og/eller finan­si­e­ring, kon­takt mig her.

Køb eller salg af virksomhed

Vur­de­ring af akti­ver ved køb eller salg af en virk­som­hed, hand­ler blandt andet om at få bekræf­tet købspri­sen, men ved sam­me lej­lig­hed også at få bereg­net en even­tu­el for­ven­tet vide­resalgs­pris samt en intern vær­di­an­sæt­tel­se. Især sidst­nævn­te er meget rele­vant i for­hold til revi­sion og bank, ikke mindst i finansieringssammenhæng.

Vur­de­rings­rap­por­ten kan frem­sen­des med eller uden angi­vel­se af akti­ver­nes vær­di, såle­des rap­por­ten kan sup­ple­re øvrigt salgs­ma­te­ri­a­le ved en salgsproces.

Er der spørgs­mål i for­bin­del­se med køb eller salg af virk­som­hed, kon­takt mig her.

Reference i forbindelse med køb af virksomhed

I for­bin­del­se med vores køb af MJC Metal A/S i Esb­jerg i sep­tem­ber 2018, ind­gik sel­ska­bets maskin­park i den sam­le­de finansieringsplan. 

For­ud for vores køb af MJC hav­de vi der­for behov for at få skabt et tro­vær­digt, og sam­ti­digt hur­tigt, over­blik over, hvil­ke mulig­he­der vi hav­de for at lade maski­ner­ne refi­nan­si­e­re som en hjælp til at få hele hand­len til at hæn­ge sam­men. Det kræ­ve­de et stør­re styk­ke arbej­de, da der var tale om 30–40 maski­ner, som skul­le regi­stre­res kor­rekt, vur­de­res og opde­les i hånd­ter­ba­re ‘pak­ker’, som lea­sings­el­ska­ber­ne kun­ne arbej­de med, med hen­blik på en refi­nan­si­e­ring eller Sale & Lea­se Back.

Mor­ten stod for alt det­te arbej­de og sør­ge­de for, at de rele­van­te lea­sings­el­ska­ber blev budt ind. Og han sik­re­de, at vi fik de bedst opnå­e­li­ge betin­gel­ser ift. udbe­ta­ling, ren­te, løbe­tid m.v. ‘Inve­ste­rin­gen’ i Mor­ten var helt rig­tig, og vi var ikke selv kom­met i nær­he­den af det opnå­e­de resul­tat, hvis vi hav­de gjort det ale­ne. Der­til spa­re­de vi en mas­se vig­tig tid. Og afgø­ren­de var det natur­lig­vis, at vi føl­te os i tryg­ge hæn­der. Bl.a. for­di Mor­ten for­stod at hol­de os infor­me­ret og invol­ve­ret på et for­stå­e­ligt plan.

Det sid­ste er enormt vig­tigt, da beslut­nin­ger­ne i sid­ste ende jo er vores egne. 

Værdi af pant / opdatering af anlægskartotek

Ofte kig­ger ban­ker og kre­di­tin­sti­tut­ter meget på tal­le­ne i regn­ska­bet, når de fore­ta­ger deres kreditbehandlinger.

Har man afskre­vet efter et for­sig­tig­heds­prin­cip kan der måske være skjul­te vær­di­er, som kan mulig­gø­re nem­me­re og bil­li­ge­re finan­si­e­ring. Det er der­for ikke ual­min­de­ligt at den reel­le vær­di af akti­ver er væsent­lig høje­re end den bog­før­te eller esti­me­re­de værdi.

En aktiv­mas­se der viser sig at have høje­re vær­di end regn­ska­bet viser, kan i man­ge til­fæl­de være lige den fak­tor, der mulig­gør køb, salg eller lea­sing, eller mulig­gør en finan­si­e­ring så eksem­pel­vis en tru­en­de kon­kurs kan undgås.

Da en vur­de­rings­rap­port typisk inde­hol­der vær­di ved hur­tigt salg, mål­ret­tet salg eller genanskaf­fel­se, er vur­de­rings­rap­por­ten et godt sup­ple­ment til virk­som­he­dens regnskabsmateriale.

Er der spørgs­mål i for­bin­del­se med vær­di af pant, kon­takt mig her.

Salg af aktiver

Både som sup­ple­ment til en udar­bej­det vur­de­rings­rap­port, eller som sær­skilt opga­ve, kan der til­by­des assi­stan­ce ved salg af aktiver.

Det kan være ved direk­te salg, hvor der skal være dia­log med køber, ansøg­ning om even­tu­el finan­si­e­ring, flyt­ning til køber eller lager m.m.

Ved rekon­struk­tion eller kon­kurs kan det være nød­ven­digt, at akti­ver­ne hur­tigt flyt­tes til anden adres­se. Det­te kan der også til­by­des assi­stan­ce til.

Skal akti­ver sæl­ges på auk­tion, kan der til­by­des assi­stan­ce til regi­stre­ring og even­tu­el mærk­ning samt trans­port af aktiverne.

Ved sager hvor der er udar­bej­det vur­de­rings­rap­port og hvor der også fore­spør­ges på assi­stan­ce ved salg af akti­ver, vil det­te ske under hen­syn­ta­gen til gæl­den­de lov­giv­ning for Beskik­ket sagkyndig.

Er der spørgs­mål i for­bin­del­se med salg af akti­ver, kon­takt mig her.

Vil du vide mere?

Udfyld kon­takt­for­mu­la­ren her­un­der, så tager jeg kon­takt til dig i løbet af 48 timer.